Image
Image

เครื่องช่วยฟังเบิกได้ทุกสิทธิ์

สิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟังแบบแขวนหลังหูได้ข้างละ 12,000 บาท หรือแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท ตามขั้นตอนระเบียบของประกันสังคม

เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง

  1. ผู้สูญเสียการได้ยิน สูญเสียการได้ยิน 2 หู และมีการได้ยินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
    - ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด
    - สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน
    - การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมายและการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
    - การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซ้อน
  2. ระดับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hertz : Hz) เท่ากับหรือมากกว่า 40 เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไร

สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 ต่อข้าง สองข้างได้ 27,000 บาท ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ประจำจังหวัด ฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถซื้อได้โดยตรงจากรพ.ที่มีเครื่องจำหน่าย

พนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่

สิทธิ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การรถไฟ ขสมก การท่าเรือ โรงงานยาสูบ การไฟฟ้า การท่าอากาศยานยนต์ ฯลฯ

สิทธิ์บัตรทอง

กรุณาติดต่อสอบถามที่รพ.ที่ท่านมีสิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลหรือจากสปสช.

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6231-2
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2663 7480
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172-3, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
เวสต์เกต เฮียร์ริ่ง คลินิก บางใหญ่
โทร : 0 2010 4245, 09 5862 2395
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR Code

Image

eartone.com

Image

Line @eartone

หูอื้อหูตึง.com

eartone bottom 01

Search